بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر منوچهر  اشرف پور

دکتر منوچهر اشرف پور

دکترای تخصصی فیزیولوژی پزشکی

مسئولیت های دانشگاهی

 - از سال 1389 الی 1393 : معاون آموزشی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشکده پزشکی

 - از سال 93  تا حال حاضر : مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

 - از سال 93 تا 95 : سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

 - از آبان سال 95 تا حال حاضر : معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی


 شرح وظایف معاون  آموزشی

-تدوين اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي مقررات و مصوبات آموزش اداره كليه امور آموزش دانشكده
-انجام بررسيهاي لازم در زمينه تعيين باتوسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با برنامه ها ي علمي كل كشور و همچنين برقراري ارتباط با ساير موسسات آموزشي در داخل كشور به منظور انجام مبادلات علمي

-تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت نحوه برگزاري امتحانات و پيشرفت امور آموزشي و نظارت بركار گروههاي آموزشي و حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف محول به آنها
- نظارت و كنترل در اجراي دقيق قوانين در بخشهاي آموزشي ،‌ پژوهشي و دانشجويي
-برنامه ريزي زمان و مكان انجام برنامه هاي آموزش مدون گروههاي مختلف آموزشي و ايجاد هماهنگي بين گروهها و آموزش كل و ساير دانشگاهها

-انجام جلسات شوراي آموزشي دانشكده و شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه

-نظارت برنحوه انجام پروژه هاي دانشجويي

-نظارت بر عملكرد سمعي بصري و كتابخانه

 شرح وظایف وعملکرد واحدآموزش
- برنامه ريزي كلاس ، استعلام از گروههاي آموزشي دانشكده و دانشگاه جهت معرفي اساتيد و صدور ابلاغ اساتيد در هر نيمسال تحصيلي
-نظارت بر ثبت نام از دانشجويان جديدالورود در شروع هر سال تحصيلي و ساير دانشجويان در شروع هر نيمسال تحصيلي
- صدور تائيديه انتخاب واحد بمنظور ارسال به آموزش كل دانشگاه و ارائه به دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي
-نظارت بر برگزاري كلاسها در طول ترم و تهيه گزارش ماهانه و ارسال آن به معاونت آموزشي دانشگاه
-بررسي پرونده دانشجويان شاهد و ايثارگر و ارسال كارنامه ها به ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه
 - شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه بطور ماهانه و طرح مسائل و مشكلات آموزشي دانشجويان جهت اخذ تصميم
 - هماهنگي با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص ارزشيابي اساتيد در هر نيمسال توسط دانشجویان
-معرفي دانشجويان برتر (نفرات اول تا سوم ) به آموزش كل و مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
- صدور كارنامه تحصيلي براي دانشجويان در هر نيمسال تحصيلي
- بررسي و انجام امور مربوط به درخواست هاي وام تحصيلي ، وام مسكن ، وام ازدواج ، وديعه و وام هاي ضروري دانشجويان در هر ترم و معرفي آنان به معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
-ارسال اطلاعات آماري دانشجويان به مركز اطلاعات و آمار دانشگاه و ساير واحدها حسب درخواست
-  هماهنگي با مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي در خصوص ارزشيابي اساتيد در هر نيمسال

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190103
تلفن داخلی 01132190103
فکس 01132190103
پست الکترونیکی