فهرست

مسئول آموزش

مسئول آموزش :

زهرا رفاهی باباپور                       مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شرح وظایف :                                                                                                 

- انجام امور مربوطه به ثبت نام و فراغت از تحصیل دانشجویان

- انجام امور مربوطه به مهمانی و انتقال دائم دانشجویان

- استعلام از گروههای آموزشی دانشکده و دانشگاه بمنظور معرفی اساتید

- صدور ابلاغ تدریس برای اساتید

- برنامه ریزی کلاسی و امتحانی در هر نیمسال تحصیلی

- برگزاری امتحانات پایان ترم

- معرفی دانشجویان برتر ، مشروط و افت معدل در هر نیمسال تحصیلی

- نظارت بربرگزاری کلاسهای درسی

- برگزاری جلسات ماهانه شورای آموزشی دانشکده