فهرست

کارکنان آموزش

 
  • نام خانوادگی

مدرک تحصیلی سال شروع کار رشته های مرتبط تعداددانشجو ملاحظات
 سیدعلی اکبر اصحابی  کارشناس پرستاری  1365  مسئول آموزش  -  
 زهرا رفاهی باباپور   کارشناس پرستاری  1378  جانشین مسئول آموزش  -  
 راضیه نوروزپوز نیازی  کارشناس مامایی 1386
 مسئول امور دانشجویی  -  
 مریم عباسیان  کارشناس ارشد ادبیات 1380
 هوشبری 158  
 سیدمطهره اسمعیل پور  کارشناس ارشد فیزیک  1390 علوم آزمایشگاهی
125  
 فاطمه نجار   کاردان آزمایشگاه 1385 بهداشت محیط ناپیوسته
72  
 سیده فاطمه آقایی  کارشناس ادبیات 1391
اتاق عمل
120  
 محدثه خاکسار  کارشناس ارشد ژنتیک 1390 پزشکی هسته ای - رادیولوژی
191  
ماریه صفری کارشناس تربیت بدنی 1390 حق التدریس  -  
محبوبه خادم ابوالفضلی کارشناس ارشد فیزیک 1390 رادیوتراپی
 91  
زبیده  بابایی کارشناس ارشدروانشناسی بالینی 1390 بهداشت محیط پیوسته 40