فهرست

کارکنان آموزش

 

کارشناس امور دانشجویی

- راضیه نوروز پور نیازی :             مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

 

کارشناسان آموزش

- سرکار خانم سیده فاطمه آقایی دیوکلایی : کارشناس آموزش رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی پیوسته

- سرکار خانم مریم عباسیان امیری :  کارشناس آموزش رشته هوشبری  مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

- سرکار خانم فاطمه نجار فیروزجایی : کارشناس آموزش رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

- سرکار خانم محدثه خاکسار : کارشناس آموزش رشته های رادیولوژی و پزشکی هسته ای مقطع کارشناسی پیوسته

- سرکار خانم محبوبه خادم ابوالفضلی : کارشناس آموزش رشته رادیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته

- سرکار خانم سیده مطهره اسمعیل پور گنجی  : کارشناس آموزش رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پیوسته

  • نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی سال شروع کار رشته های مرتبط تعداددانشجو ملاحظات

زهرا رفاهی باباپور

 کارشناس پرستاری 1378  مسئول آموزش -  
 راضیه نوروزپوز نیازی  کارشناس مامایی 1386  امور دانشجویی -  
  مریم عباسیان  کارشناس ارشد ادبیات 1380  رشته هوشبری  مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته    

 سیدمطهره اسمعیل پور

 کارشناس ارشد فیزیک 1390 رشته علوم آزمایشگاهی مقطع کارشناسی پیوسته    

 فاطمه نجار 

 کاردان آزمایشگاه 1385 رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته    

 سیده فاطمه آقایی

 کارشناس ادبیات 1391 رشته اتاق عمل مقطع کارشناسی پیوسته    

 محدثه خاکسار

 کارشناس ارشد ژنتیک 1390 رشته های رادیولوژی و پزشکی هسته ای مقطع کارشناسی پیوسته    

محبوبه خادم ابوالفضلی

کارشناس ارشد فیزیک 1390 رشته رادیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته