فهرست

اعضای شورای آموزشی

 
ردیف نام نام خانوادگی سمت مرتبه علمی ملاحضات
1 دکترداریوش  مسلمی رئیس دانشکده دانشیار  
2 دکتر منوچهر  اشرف پور معاون آموزشی دانشیار  
 3 آقای یوسف  مرتضوی هیات علمی استادیار  
 4 دکترحسینعلی  اصغرنیا رئیس دانشکده پردیس خودگردان-هیات علمی استادیار  
5 دکترحامد  تشکریان مدیر پژوهشی-هیات علمی استادیار  
6 دکتر مریم میترا  علمی مدیرگروه آموزشی تکنولوژی پرتوها استادیار  
7 دکتر معصومه کریمی مدیرگروه  استادیار  
8 خانم هایده علاالدوله ای مدیرگروه آموزشی علوم آزمایشگاهی مربی  
9 خانم ام لیلا  ربیعی مدیرگروه آموزشی هوشبری واتاق عمل مربی  
10 خانم سیده حوریه  فلاح مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط مربی  
11 خانم زهرا   شاهنده مسئول EDO مربی  
12 خانم زهرا   رفاهی مسئول آموزش کارشناس