فهرست

اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی با هدف بسط مفهومی آموزش مجازی و کار با نرم افزارها و فناوریهای یادگیری الکترونیکی

دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس در خصوص اولین مدرسه تابستانی ویژه یادگیری الکترونیکی با هدف بسط مفهومی آموزش مجازی و کار با نرم افزارها و فناوریهای یادگیری الکترونیکی از تاریخ 4 لغایت 7 شهریور ماه 1396 برگزار خواهد شد،