فهرست

سمینار آموزشی دانشگاه نسل سوم با عنوان اکوسیستمی از کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی

در راستای تحقق برنامه های حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم، سمینار آموزشی دانشگاه نسل سوم با عنوان اکوسیستمی از کارآفرینی و ارزش آفرینی در علوم پزشکی در روز سه شنبه مورخ 7/6/1396، در سالن همایش امام علی (علیه السلام) دانشگاه برگزار می گردد.شایان ذکر است، سمینار مذکور با امتیازآموزش ضمن خدمت برای کارکنان مرتبط با آموزش و امتیاز فرهنگی برای اعضای هیات علمی همراه می باشد