فهرست

حضور اعضای محترم هیت ممتحنه, ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت محیط,اقایان:دکتر امیر حسین محوی__دکتر مهدی فرزاد کیا_دکتر ذبیح اله یوسفی

مقدم ارزشمند اعضای محترم هیت ممتحنه, ارزشیابی و برنامه ریزی رشته بهداشت محیط,اقایان:دکتر امیر حسین محوی__دکتر مهدی فرزاد کیا_دکتر ذبیح اله یوسفی,را به دانشگاه علوم پزشکی بابل گرامی میداریم.