فهرست

تعیین صندوق بازنشستگی اعضای محترم هیات علمی

براساس اطلاع معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه درخصوص الزامی بودن تعیین صندوق بازنشستگی اعضای محترم هیات علمی که در آستانه تبدیل وضعیت از هیات علمی پیمانی به هیات علمی رسمی آزمایشی می باشند  مقتضی است  که صدور حکم هیات علمی رسمی آزمایشی پس از تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه، منوط به تکمیل یکی از فرمهای درخواست پیوست میباشد: فرم استمرار صندوق قبلی برای افرادی که مایل به تغییر صندوق بازنشستگی نیستند و فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی (اشتراک صندوق بازنشستگی کشور) برای افرادی که متقاضی تغییر صندوق بازنشستگی از تامین اجتماعی به خدمات درمانی (صندوق بازنشستگی کشوری) می باشند.

فرم تغییر صندوق