فهرست

حضور به موقع دانشجویان در بخشهای بالینی

به اطلاع می رساند به منظور حضور به موقع دانشجویان در بخشهای بالینی،  مقرر گردید از ابتدای سال تحصیلی جدید  زمان انتقال فراگیران از محل سوارشدن آنان در دانشگاه راس ساعت 6:45 انجام می گردد.