فهرست

شهادت امام حسین (ع) وابوالفضل عباس(س) ودیگر یاران وفادار راخدمت اساتیدـکارکنان وکلیه دانشجویان تسلیت عرض می نماییم.