فهرست

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری

طبق گزارش معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 24 و 25 شهریور از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پیراپزشکی انجام می شود. پذیرفته شدگان محترم جهت سهولت در فرایند ثبت نام لطفاً مدارک ذیل را همرا داشته باشند.

طبق گزارش معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری  در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 24 و 25 شهریور از ساعت 8 الی 15 در دانشکده پیراپزشکی انجام می شود. پذیرفته شدگان محترم جهت سهولت در فرایند ثبت نام لطفاً مدارک ذیل را همرا داشته باشند.

1- یک سری کپی شناسنامه از تمام صفحات

2- دو سری کپی کارت ملی

3- شش قطعه عکس 4×3

4- مدرک وضعیت نظام وظیفه برای برادران

5- اصل حکم مرخصی سالانه برای کارمندان یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع

6- اصل یا گواهی مدرک کاردانی 

7- اصل حکم استخدامی و یا گواهی کارمندان رسمی یا پیمانی

8- ارائه اصل گواهینامه انجام خدمات قانونی یا گواهی معافیت از آن

9-ارائه اصل گواهینامه حداقل یکسال سابقه کار به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی

10- موافقت رسمی از محل خدمت مبنی بر عدم همزمانی و تداخل ادامه تحصیل

11- مجوز ادامه تحصیل و یا تأییدیه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و درمان یا تأییدیه تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

12-حکم کارگزینی و فرم موافقت کتبی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت

13- یک سری کپی صفحه ی اول دفترچه بیمه