فهرست

زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل زمان شروع کلاس های دانشجویان جدید الورود کارشناسی ناپیوسته رشته های مهندسی بهداشت محیط و هوشبری از روز شنبه مورخ 31 شهریور ماه می باشد. همچنین زمان شروع کلاس های دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته از روز شنبه مورخ 7 مهر می باشد.