فهرست

جناب آقای محمد شیرمردی

انتخاب شمارابعنوان پژوهشگر جوان نهمین چشنواره علمی بهداشت محیط کشور تبریک عرض نموده وتوفیقات بیشترشمارا از خداوند متعال خواستاریم.