فهرست

تمدید زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه ی نقل و انتقال

تمدید زمان ثبت نام و ویرایش در سامانه ی نقل و انتقال

سلام علیکم

با احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 1598/521/د مورخ 4/4/94 سرپرست محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع در خصوص تمدید زمان ثبت نام و ویرایش دانشجویان در سامانه ی نقل و انتقال از تاریخ 4/4/94 لغایت 14/4/99 جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.