فهرست

ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو (خروجی)

سامانه مذکور از تاریخ22- 20 آذر ماه به مدت 3 روز (دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه) فعال خواهد شد لذا دانشجویان، نسبت به ثبت، ویرایش، اعمال تغییرات توسط دانشجو(خروجی) انجام گیرد.بدیهی است امکان بازشدن مجدد سایت با توجه به برنامه ریزی اعلام شده نیز وجود نخواهد داشت.