فهرست

به اطلاع دانشجویان محترم پیراپزشکی می رساند ساعت امتحان درروز چهارشنبه 24خرداد ساعت آن به شرح ذیل تغییر یافت ****امتحان ساعت 8صبح به 9 صبح و امتحان 10صبح به 11 صبح تغییر یافت.

امتحان ساعت 8صبح به 9 صبح و امتحان 10 صبح به 11 صبح تغییر یافت.