فهرست

اطلاعیه مهم برای دانشجویانی که نسبت به نمرات ثبت شده اعتراض دارند

دانشجویان از تاریخ 96/4/20تا 96/4/23فرصت دارندنسبت ثبت اعتراض از نمرات درج شده در سایت سما اقدام نمایند بدیهی است بعد از مهلت تعیین شده به اعتراضات ترتیب اثر داده نخواهد شد.