فهرست

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر(کارشناسی ارشد)

با احترام، به استحضار می رساند با عنایت به لزوم اجرای آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر(کارشناسی ارشد)، متقاضیان می بایست تا تاریخ 1396/5/14 جهت ارائه مدارک وثبت نام به واحد استعداد درخشان واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) مراجعه فرمایند. داوطلب واجد شرایط از هم اکنون مدارک مورد نیاز را آماده و به موقع به واحد استعداد های درخشان دانشگاه ارائه دهد. لازم به ذکر است پس از تاریخ مذکور به موارد بعدی ترتیب اثر داده نخواهد شد.