فهرست

سمینارمحیط زیست وبحران پیش رو

برگزاری سمینارمحیط زیست وبحران پیش رو باحضور پروفسور عمرانی استاد برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران درتاریخ1395/9/23 ساعت 11-13 درسالن امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی بابل

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی - گروه مهندسی بهداشت محیط