فهرست

کسب مقام دوم تیم دانشجویی فوتسال دانشکده پیراپزشکی بابل به مناسبت 16 آذرروز دانشجو

کسب مقام دوم تیم دانشجویی فوتسال دانشکده پیراپزشکی بابل که به مناسبت 16 آذر روز دانشجودردانشگاه علوم پزشکی بابل  برگزارگردیدراخدمت بازیکنان تیم تبریک عرض نموده وتوفقیقات آنان را دردیگرمیادین ورزشی از خداوند بزرگ خواستاریم.

روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی