بارگزاری
فهرست

شرح وظایف وفعالیتهای مدیران گروه: الف ـ جایگاه: گروه‌های آموزشی و پژوهشی واحدی است متشکل از اعضای هیات علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده دایر است. ب ـ نحوه انتصاب: مدیر گروه به پیشنهاد رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده از میان اعضای گروه با تایید و حکم رئیس موسسه برای مدت دو سال منصوب می‌گردد. تبصره ـ پس از مدت دو سال انتصاب مجدد برای تصدی سمت مدیر گروه، بر اساس ارزیابی گزارش عملکرد دو سالانه وی صورت می‌پذیرد. ج ـ وظایف و اختیارات مدیر گروه: 1ـ ابلاغ برنامه‌های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری ـ عملی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن؛ 2ـ تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن رئیس به دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛ 3ـ تجدیدنظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات علمی و تسلیم این برنامه‌های به مراجع ذیربط؛ 4ـ تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده، پژوهشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا؛ 5 ـ ابلاغ بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و مصوباتی ابلاغی از سوی رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده به اعضای گروه؛ 6 ـ پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛ 7ـ انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده؛ 8 ـ پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه‌های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی موسسه؛ 9ـ ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده/ پژوهشکده/ آموزشکده.


مهندس سیده حوریه فلاح

مهندس سیده حوریه فلاح مدیر گروه بهداشت محیط- مربی

مدیرگروه آموزشی بهداشت محیط

رزومه

دکترحسینعلی اصغرنیا

دکترحسینعلی اصغرنیا هیات علمی ورئیس پردیس خودگردان واحد بین الملل

دکتر عبدالایمان عمویی

دکتر عبدالایمان عمویی هیات علمی ومعاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه-دانشیار

دکترحامد تشکریان

دکترحامد تشکریان هیات علمی -استادیار-مدیر پژوهشی دانشکده و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدیر پژوهشی

رزومه

دکترمحمد  شیرمردی

دکترمحمد شیرمردی هیات علمی