بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
علی میرزایی

علی میرزایی

 مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

عمده فعالیت واحد مالی:

1- پرداخت حقوق پرسنلی

2- پرداخت هزینه های جاری وتملک سرمایه ای

3- تنظیم دفاتر مالی(دفتر بانک-دفترروزنامه- دفترکل)

4- تنظیم سندهای حسابداری

5- تنظیم حسابهای مالی ماهیانه

6- تهیه مغایرت های بانک

7- تهیه ترازنامه

8- دریافت تخصیص ازبودجه دانشگاه

9- اجرای قراردادهای مالی ونظارت برحسن آن
 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190101
تلفن داخلی 216
فکس 01132195520
پست الکترونیکی