فهرست

مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی(پراتیک)

کارشناس مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی

حلیمه حسن نتاج

کارشناس پرستاری

شرح وظایف
راهنمایی دانشجویان در امور  آموزشی 
انجام امورمحوله از طرف مدیرگروه
تشکیل کلاسهای عملی برای دانشجویان در مرکز فعالیتهای بالینی
به کار گیری و آماده سازی وسایل و امکانات مرکز برای بهبود روند آموزش عملی دانشجویان
همکاری با اساتید گروه برای ارزیابی عملکرد عملی دانشجویان در پایان نیمسال
همکاری با مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل در تنظیم برنامه کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزشی در مانی برای نیمسال اول و دوم تحصیلی