فهرست

فرم ها، آیین نامه و دستورالعمل

ردیف فرم ها و آیین نامه ها مربوط به اساتید   
1

فرم حق التدریس اساتید مدعو

2

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
4 جداول ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

5 ترفیع سالانه اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

word

6 شیوه نامه اجرایی تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

فرم گزارش عملکرد محاسبه درصد تمام وقت جغرافیایی

7 فرم پرداخت هزینه پرسنلی طرح تحقیقاتی
8 فرم تسویه حساب هزینه مالی طرح تحقیقاتی
ردیف فرم ها و آیین نامه ها مربوط به دانشجویان  
1 آیین نامه آموزشی
2 فرم انتقال موقت (مهمانی) دانشجویان
3 فرم گواهی به اشتغال به تحصیل معرفی به سازمانها غیر از سفارتخانه و نظام وظیفه
4 فرم اشتغال به تحصیل معرفی به سفارتخانه ها و نظام وظیفه
5 فرم تقاضای کارت المثنی دانشجویی
6 فرم تقاضای کار دانشجویی