فهرست

مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی (تکنولوژی اتاق عمل)

کارشناس مرکز تمرین و تقویت مهارتهای بالینی

راضیه نوروزپور نیازی

کارشناس مامایی و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شرح وظایف
راهنمایی دانشجویان در امور  آموزشی 
انجام امورمحوله از طرف مدیرگروه
تشکیل کلاسهای عملی برای دانشجویان در مرکز فعالیتهای بالینی
به کار گیری و آماده سازی وسایل و امکانات مرکز برای بهبود روند آموزش عملی دانشجویان
همکاری با اساتید گروه برای ارزیابی عملکرد عملی دانشجویان در پایان نیمسال
همکاری با مدیر گروه هوشبری و اتاق عمل در تنظیم برنامه کارآموزی دانشجویان در مراکز آموزشی در مانی برای نیمسال اول و دوم تحصیلی