فهرست

راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی در سیستم اطلاعات پژوهشی (پژوهان)

پژوهشگر محترم جهت ثبت طرح تحقیقاتی در سامانه پژوهان از طریق آدرس http://pajouhan.mubabol.ac.ir اقدام نمایید و طبق دستورالعمل ذیل طرح تحقیقاتی خود را ثبت نمایید.

راهنمای ثبت طرح تحقیقاتی در سیستم اطلاعات پژوهشی (پژوهان)