فهرست

لاگ بوک(log book)

 دانشجویان رشته اتاق عمل

جهت دریافت دفترچه ثبت فعالیت های روزانه(log book) درس کارآموزی مهارتهای بالینی کلیک نمایید

جهت دریافت دفترچه ثبت فعالیت های روزانه(log book) درس کارآموزی احیاء قلبی ریوی کلیک نمایید

دانشجویان رشته هوشبری

جهت دریافت دفترچه ثبت فعالیت های روزانه(log book) درس کارآموزی در عرصه اورژانس کلیک نمایید

جهت دریافت دفترچه ثبت فعالیت های روزانه(log book) درس کارآموزی پرستاری کلیک نمایید