فهرست

تور مجازی

آشنایی با دانشگاه و دانشکده پیراپزشکی در یک نگاه لطفاٌ کلیک نمایید

صحبتهای آقای دکتر جعفرپور استاد مشاور رشته کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی 99

صحبتهای آقای اسبکیان استادمشاور رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل ورودی 99

صحبتهای خانم دکتر مولانا استاد مشاور رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی ورودی 99

صحبتهای آقای دکتر موسوی استاد مشاور رشته کارشناسی پیوسته پزشکی هسته ای ورودی 99

صحبتهای آقای عطایی استاد مشاور رشته کارشناسی پیوسته پرتودرمانی ورودی 99

صحبتهای آقای مرتضوی استاد مشاور رشته کارشناسی ناپیوسته هوشبری ورودی 99