فهرست

معرفی و اهداف EDO

Education  Development  Office ) EDO)

 معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با هدف ارتقاء کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های هوشبری و اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و  تکنولوژی پرتوها فعالیت خود را همراستا با مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارتخانه و دانشگاه از سال 1368 شروع نموده است. وظایف این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده در حوزه آموزش می باشد. مخاطبان اصلی فعالیتهای دفتر توسعه آموزش، اساتید و دانشجویان بوده و در راستای توانمندسازی اعضای هیات علمی در خصوص علم آموزش پزشکی و مهارتهای مربوطه و نیز بهبود فرایندهای آموزشی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی فعالیت می نماید.
دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی آمادگی هرگونه همکاری در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی برای اساتید و دانشجویان، ونیزارائه مشاوره درخصوص طرحهای توسعه آموزش/ پژوهش درآموزش وتدوین وارائه طرح درجشنواره های آموزشی را دارد و از اعلام همکاری اعضای محترم هیات علمی و فراگیر اندر جهت توسعه آموزش پزشکی و فراهم نمودن شرایط تغییر، نوآوری و اصلاح فرایندهای آموزشی استقبال می کند.

اهداف تشکیل  EDO
 هدف کلی ، ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های مختلف گروه های آموزشی می باشد
اهداف اختصاصی عبارتند از:
1-بهبود برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف و در رشته های گوناگون دانشکده
2-تعیین نیازهی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت تامین هدف کلی ارتقاء کیفیت آموزش( اعم از دستگاهها، تجهیزات و لوازم ضروری و..)
3-بررسی کارگاههای آموزشی مورد نیاز اعضاءهیئت علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش (مانند کارگاه تدوین طرح درس و فنون تدریس، طراحی سوالات امتحانی و...)
4-  تشویق اعضاء هیئت علمی گروههای آموزش به انجام پژوهش در آموزش
 5- ارائه سوالات امتحانی استاندارد جهت ارزیابی دانشجویان، از طریق بررسی سوالات در گروه آموزشی مربوطه، پیش از برگزاری امتحان
 6- ایجاد ارتباط کارآمد با مرکز EDCدانشگاه
محور های کلی وظایف  EDO
1- تامین نیاز های اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزشی از طریق جذب نظرات آنها و انعکاس به معاونت آموزش دانشکده   
2-تشویق و نظارت بر اجرای ارائه طرح درس در گروههای آموزشی
3-  تشویق و نظارت بر ارزیابی سوالات امتحانی توسط گروههای آموزشی قبل از برگزاری آزمونها
4- انعکاس نتایج ارزیابی سوالات امتحانی به مرکز EDC دانشگاه و بازخورد آنها پس از ارزیابی در مرکز EDC به گروههای آموزشی
5-  رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با شرکت دانشجویان در المپیاد های علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6-رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با کمیته مشورتی دانشجویی EDC