فهرست

فرایندهای برتر

فرایند های ارائه شده به ششمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 92-91

 نام فرایند
 صاحبان فرایند
 
 بررسی روند کیفیت پرسش های چند گزینه ای آزمون های کتبی دانشکده پیراپزشکی بابل در نیمسال اول 1385 تا 1390 بر حسب ساختار و محتوا(نوع تاکسونومی)
 عبدالايمان عموئي

(فرایند برتر)
 
 
بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
   
یوسف مرتضوی-

عبدالایمان عمویی

( نویسنده مسئول)-  
آسیه خلیل پورمرزونی
(فرایند برتر)
 تأثیر آموزش قرآن بر اخلاق عمومی و حرفه­ای دانشجویان رشته رادیولوژی
  غلامرضا عطایی و محبوبه خادم ابوالفضلی(فرایند برتر)
 
 
انتخاب واحد اینترنتی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (نیمسال دوم 91-90)
  هایده علاءالدوله ئی،محسن پور قاسم

 (فرایند برتر)
 
 
میزان استفاده از اینترنت به عنوان یک وسیله آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دکتر محسن پورقاسم، دکتر داریوش مسلمی، فائزه محمدی
 
 بهبود کیفیت تدریس اساتید دانشگاه توسط بازخورد اساتید مجرب
   
دکتر داریوش مسلمی، دکتر محسن پورقاسم
 
 
بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به­ یادگیری الکترونیکی
   
آسیه خلیل پور

مرزونی- نادعلی عرب فیروزجاه-
 یوسف مرتضوی


فرایند های ارائه شده به هفتمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 93-92

 
 نام فرایند
   
صاحبان فرایند
 
 تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر میزان یادگیری درس فیزیک برای دانشجویان رشته رادیولوژی   غلامرضا عطایی و فرشته عادل مشهدسری

(فرایند برتر)
 
 
ملاحظات اخلاق در آموزش بالینی  
   
ام لیلا  ربیعی