فهرست

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه ای صمیمانه جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود رشته های علوم آزمایشگاهی، هوشبری و اتاق عمل با مسئولین دانشکده و اساتید مشاور گروه های مذکور در ساعت 12/30 روز چهارشنبه مورخ 97/8/30  برگزار گردید