فهرست

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی دوره پزشکیار عملیاتی پرسنل سپاه المهدی بابل با حضور 30 تن از تاریخ 98/1/27 شروع  و تا تیرماه با حضور جمعی از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در سالن امتحانات دانشکده پیراپزشکی ادامه خواهد داشت.