فهرست

برگزاری سی و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

سی و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی دانشگاه باحضور 199نفردستیاردرمحل دانشکده پیراپزشکی روز پنجشنبه 1397/4/21 برگزارگردید.