فهرست

مهلت ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه سما

به گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه ارزشیابی اعضای هیات علمی در دروس نظری همانند ترمهای گذشته به صورت تحت وب از طریق نرم افزار سما در محدوده زمانی 1397/9/20 لغایت 10/10/ 1397 انجام می گردد،کلیه دانشجویان  با  نام کاربری و رمز عبور خود به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمایند. (یاد آور می گردد در صورت عدم انجام ارزشیابی اساتید، به صورت اتوماتیک دسترسی به انتخاب واحد دانشجویی در نیمسال بعدی امکان پذیر نمی باشد).