فهرست

روز درختکاری در دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز درختکاری جمعی از اساتید و همکاران و دانشجویان با کاشت نهال در محوطه دانشکده این روز را گرامی داشتند.

روز درختکاری