فهرست

اجرای طرح بسیج سراسری کنترل فشار خون در دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی طرح بسیج سراسری کنترل فشار خون  با حضور رئیس محترم دانشکده در دو قسمت مجزا برای پرسنل زن و مرد دانشکده در ساعت 9 الی 11 برگزار گردید.