فهرست

زمانبندی سامانه میهمانی و انتقالی

قابل توجه کلیه دانشجویان 

به گزارش معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص فعالیت مجدد سامانه مهمانی و انتقال از تاریخ 98/8/20 به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که کلیه نقل و انتقالات از سامانه مذکور انجام خواهد شد و از نقل و اتقالات خارج از سامانه جلوگیری خواهد شد.