فهرست

نشست صمیمانه اعضای هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی با معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی با حضور جناب آقای دکتر رضا قدیمی معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده برگزار گردید

در این جلسه موضوعات مختلف پژوهشی و موانع آن مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و پیشنهاداتی برای افزایش بکارگیری توانمندی های پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشکده ارائه گردید.