فهرست

زمان فعالیت سامانه میهمانی و انتقالی

با احترام، تصویر  نامه شماره 221مورخ22/1/1400رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در خصوص فعالیت سامانه میهمانی و انتقال از  روز یکشنبه تاریخ5/2/1400لغایت پنجشنبه 6/3/1400 برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 اعلام می گردد