بارگزاری
فهرست
دکتر حسینعلی اصغرنیا

دکتر حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده

دکتر سیدمحمود مهدی نیا

دکتر سیدمحمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر نرگس کلانتری

دکتر نرگس کلانتری مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

یوسف مرتضوی

یوسف مرتضوی مدیرگروه هوشبری و اتاق عمل

غلامرضا عطایی

غلامرضا عطایی مدیر گروه تکنولوژی پرتوها

دکتر محمود شمس

دکتر محمود شمس عضو هیأت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

دکتر مریم میترا علمی

دکتر مریم میترا علمی عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی پرتوها

دکتر حسنعلی جعفرپور

دکتر حسنعلی جعفرپور عضو هیأت علمی گروه هوشبری و اتاق عمل

زهرا شاهنده

زهرا شاهنده مسئول دفتر EDO دانشکده پیراپزشکی

زهرا رفاهی

زهرا رفاهی مسئول آموزش