بارگزاری
فهرست

شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده


دکتر محمد شیر مردی

دکتر محمد شیر مردی سرپرست هسته های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های پیراپزشکی و توانبخشی

دکتری تخصصی بهداشت محیط

طرح هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

آرمین دوزنده جویباری

آرمین دوزنده جویباری دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 95

زهرا رودگر پور

زهرا رودگر پور معاون آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 95

مهشید شاهمرادی

مهشید شاهمرادی معاون تبلیغات و اطلاع رسانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی

دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 96


شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده