بارگزاری
فهرست
حسینعلی اصغرنیا

حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

سید محمود مهدی نیا

سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی (phd) فناوری کنترل محیط زیست

مریم میترا علمی

مریم میترا علمی مدیر گروه تکنولوژی پرتوها

دکتری تخصصی (phd) بیو فیزیک

نرگس کلانتری

نرگس کلانتری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتری تخصصی(phd) ایمونوپارازیتولوژی

یوسف مرتضوی

یوسف مرتضوی مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری

استادیار، کارشناس ارشد هوشبری

سید حسین موسوی انیجدان

سید حسین موسوی انیجدان عضو هیأت علمی دانشکده

دکتری تخصصی (phd) فیزیک پزشکی 

زهرا شاهنده

زهرا شاهنده مسئول اساتید مشاور و EDO

 کارشناس ارشد باکتری شناسی

زهرا مولانا

زهرا مولانا عضو هیأت علمی دانشکده

دکتری تخصصی (phd) میکروبشناسی 

زهرا رفاهی باباپور

زهرا رفاهی باباپور مسئول آموزش

کارشناس پرستاری