بارگزاری
فهرست
حسینعلی اصغرنیا

حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

سید محمود مهدی نیا

سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی(phd) فناوری کنترل محیط زیست

یوسف مرتضوی

یوسف مرتضوی مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری

استادیار، کارشناس ارشد هوشبری

مریم میترا علمی

مریم میترا علمی مدیر گروه تکنولوژی پرتوها

دکتری تخصصی(phd) بیوفیزیک

نرگس کلانتری

نرگس کلانتری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتری تخصصی(phd) ایمونو پارازیتولوژی

زهرا شاهنده

زهرا شاهنده مسئول اساتید مشاور و EDO

کارشناس ارشد باکتریشناسی

محبوبه خادم ابوالفضلی

محبوبه خادم ابوالفضلی کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای