بارگزاری
فهرست
حسینعلی اصغرنیا

حسینعلی اصغرنیا رئیس دانشکده پیراپزشکی

دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

سید محمود مهدی نیا

سید محمود مهدی نیا معاون آموزشی و پژوهشی

دکتری تخصصی(phd) فناوری کنترل محیط زیست

عبدالایمان عمویی

عبدالایمان عمویی مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

یوسف مرتضوی

یوسف مرتضوی مدیر گروه اتاق عمل و هوشبری

استادیار، کارشناس ارشد هوشبری

مریم میترا علمی

مریم میترا علمی مدیر گروه تکنولوژی پرتوها

دکتری تخصصی(phd) بیوفیزیک

نرگس کلانتری

نرگس کلانتری مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

دکتری تخصصی(phd) ایمونو پارازیتولوژی

زهرا شاهنده

زهرا شاهنده مسئول اساتید مشاور و EDO

کارشناس ارشد باکتریشناسی

محمد شیرمردی

محمد شیرمردی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و توانبخشی

دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

سعید حسنی

سعید حسنی عضو هیأت علمی دانشکده

دکتری تخصصی (Ph.D) هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون

محبوبه خادم ابوالفضلی

محبوبه خادم ابوالفضلی کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد فیزیک هسته ای