فهرست

EDO

 گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی:

* برنامه درسی

* کوریکولوم آموزشی

* آرایش ترمی دروس

* طرح درس:

زهرا شاهنده (میکروبشناسی عمومی پاتوبیولوژی )

هایده علاالدوله ای (بانک خون (عملی آزمایشگاه) -بانک خون (نظری آزمایشگاه)خون شناسی ۰(عملی) - خون شناسی وبانک خون)

دکترنرگس کلانتری (پاتولوژی - درس تک یاخته - درس کرم شناسی )

دکتر زهرا مولانا (آزمایشگاه باکتری شناسیباکتری شناسی پزشکی گندزدا )

 

 گروه آموزشی هوشبری واتاق عمل:

برنامه درسی هوشبری

* برنامه درسی اتاق عمل

کوریکولوم هوشبری ناپیوسته

* کوریکولوم هوشبری پیوسته

* کوریکولوم اتاق عمل

* آرایش ترمی دروس هوشبری ناپیوسته

* آرایش ترمی دروس هوشبری پیوسته

* آرایش ترمی دروس کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

* طرح درس:

یوسف مرتضوی ( آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل / اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب / اصول وفنون عملکردفرد سیار / آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل 1 / روش بیهوشی 1 / واژه شناسي پزشكي 1 /واژه شناسي پزشكي )

ام لیلا ربیعی ( jalesat PACU.AN/ jalesat PACU.OP / L.P. Anesthesia In OP Stu/25.11. 95 / L.P.Basic Anesthesia / L.P.Basic Nursing/ Lesson,s plan of H.P/ Lesson,s plan PACU.AN/ Lesson,s plan PACU.OP/ LP- Fundamental of nursing 6.93 /مباحث تئوری و عملی دروس ربیعی )

دکترمحمد اسماعیلی

دکتر شهرام سیفی

مائده  پورحسین علمداری ( اخلاق حرفه ایی کارشناسی پیوسته اتاق عمل / بیماری های داخلی تکنولوژی اتاق عمل / فوریت های پزشکی کارشناسی پیوسته اتاق عمل) ( اخلاق حرفه ایی کارشناسی پیوسته هوشبری / بیماری های داخلی هوشبری / فوریت های پزشکی کارشناسی پیوسته / نشانه شناسی کارشناسی پیوسته هوشبری )

گروه آموزشی تکنولوژی پرتوها:

* برنامه درسی رادیوتراپی / برنامه درسی پزشکی هسته ای / برنامه درسی رادیولوژی

* کوریکولوم آموزشی پزشکی هسته ای

* کوریکولوم آموزشی رادیوتراپی

* کوریکولوم آموزشی رادیولوژی

* آرایش ترمی دروس پزشکی هسته ای

* آرایش ترمی دروس رادیوتراپی

* آرایش ترمی دروس رادیولوژی

طرح درس:

دکترداریوش مسلمی

دکترمریم میترا علمی ( رادیوبیولوژی1 - فیزیک پرتوها )

دکترسیدحسین موسوی (نگهداری دستگاه رادیولوژی - کاربرد رایانه در تصویربرداری پزشکی - فيزيك پزشكي ،الکتریسیته ، رباتیک و کاربرد آن دراتاق عمل - CT Scan )

غلامرضا  عطایی ( آزمایشگاه فیزیک -فیزیک عمومی آزمایشگاه - فیزیک عمومی )

گروه آموزشی بهداشت محیط:

* برنامه درسی بهداشت محیط

* کوریکولوم آموزشی بهداشت محیط پیوسته

کوریکولوم آموزشی بهداشت محیط ناپیوسته

آرایش ترمی دروس بهداشت محیط پیوسته

* آرایش ترمی دروس بهداشت محیط ناپیوسته

* طرح درس:

دکترعبدالایمان عمویی ( تصفیه آب - درس زباله )
دکترحسینعلی اصغرنیا (اصول هیدرولیک - بهداشت مسکن و اماکن عمومی - طرح انتقال و توزیع آب - مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری )

دکترحامد تشکریان ( درس بیوشیمی علوم آزمایشگاهی - درس شیمی عمومی بهداشت محیط - درس شیمی عمومی غلوم آزمایشگاهی)

مهندس سیده حوریه فلاح (آلودگی هوا فرم جديد - آلودگي هوا و آلودگي صوتي - بازرسی و کنترل بهداشتی مواد غذایی- بهداشت مواد غذايي - روشهاي مهندسي مبارزه با ناقلين - فرم جديد فرایندها - قوانين و مقررات محيط زيست و بهداشت محيط - گندزداها - ميكروبيولوژي محيط )

( Education  Development  Organization ) EDO دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
ساختار EDO   دفتر توسعه آموزش زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  EDC به منظورارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده در سال 1368 تشکیل گردید و اعضای آن در حال حاضر عبارتند از :   
 خانم ام لیلا  ربیعی عضو هیئت علمی گروه هوشبری واتاق عمل
دکترنرگس کلانتری عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی  
آقای دکتر سید حسین موسوی عضو هیئت علمی گروه پرتوپزشکی
 آقای دکتر اصغر نیا   عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط
خانم زهرا شاهنده مسئول دفترو عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی
 
اهداف تشکیل  EDO
 
هدف کلی ، ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های مختلف گروه های آموزشی می باشد
اهداف اختصاصی عبارتند از:
1-بهبود برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف و در رشته های گوناگون دانشکده
2-تعیین نیازهی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت تامین هدف کلی ارتقاء کیفیت آموزش( اعم از دستگاهها، تجهیزات و لوازم ضروری و..)
3-بررسی کارگاههای آموزشی مورد نیاز اعضاءهیئت علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش (مانند کارگاه تدوین طرح درس و فنون تدریس، طراحی سوالات امتحانی و...)
4-  تشویق اعضاء هیئت علمی گروههای آموزش به انجام پژوهش در آموزش
 5- ارائه سوالات امتحانی استاندارد جهت ارزیابی دانشجویان، از طریق بررسی سوالات در گروه آموزشی مربوطه، پیش از برگزاری امتحان
 6- ایجاد ارتباط کارآمد با مرکز EDCدانشگاه
محور های کلی وظایف  EDO
1- تامین نیاز های اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزشی از طریق جذب نظرات آنها و انعکاس به معاونت آموزش دانشکده   
2-تشویق و نظارت بر اجرای ارائه طرح درس در گروههای آموزشی
3-  تشویق و نظارت بر ارزیابی سوالات امتحانی توسط گروههای آموزشی قبل از برگزاری آزمونها
4- انعکاس نتایج ارزیابی سوالات امتحانی به مرکز EDC دانشگاه و بازخورد آنها پس از ارزیابی در مرکز EDC به گروههای آموزشی
5-  رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با شرکت دانشجویان در المپیاد های علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6-رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با کمیته مشورتی دانشجویی EDC
 
فرایند های ارائه شده به ششمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 92-91

 نام فرایند
 صاحبان فرایند
 
 بررسی روند کیفیت پرسش های چند گزینه ای آزمون های کتبی دانشکده پیراپزشکی بابل در نیمسال اول 1385 تا 1390 بر حسب ساختار و محتوا(نوع تاکسونومی)
 عبدالايمان عموئي

(فرایند برتر)
 
 
بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
   
یوسف مرتضوی-

عبدالایمان عمویی

( نویسنده مسئول)-  
آسیه خلیل پورمرزونی
(فرایند برتر)
 تأثیر آموزش قرآن بر اخلاق عمومی و حرفه­ای دانشجویان رشته رادیولوژی
  غلامرضا عطایی و محبوبه خادم ابوالفضلی(فرایند برتر)
 
 
انتخاب واحد اینترنتی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (نیمسال دوم 91-90)
  هایده علاءالدوله ئی،محسن پور قاسم

 (فرایند برتر)
 
 
میزان استفاده از اینترنت به عنوان یک وسیله آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دکتر محسن پورقاسم، دکتر داریوش مسلمی، فائزه محمدی
 
 بهبود کیفیت تدریس اساتید دانشگاه توسط بازخورد اساتید مجرب
   
دکتر داریوش مسلمی، دکتر محسن پورقاسم
 
 
بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به­ یادگیری الکترونیکی
   
آسیه خلیل پور

مرزونی- نادعلی عرب فیروزجاه-
 یوسف مرتضوی


فرایند های ارائه شده به هفتمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 93-92

 
 نام فرایند
   
صاحبان فرایند
 
 تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر میزان یادگیری درس فیزیک برای دانشجویان رشته رادیولوژی   غلامرضا عطایی و فرشته عادل مشهدسری

(فرایند برتر)
 
 
ملاحظات اخلاق در آموزش بالینی  
   
ام لیلا  ربیعی