بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
سید علی میری هریکندیی

سید علی میری هریکندیی

kmall1345@gmail.com

شرح وظایف مدیر اداری:

امور اداري در واقع مديريت جنبه هاي انساني دانشکده را در بر مي گيرد چرا که انسان عامل مهمي در رسيدن به اهداف سازمان و مديريت به شمار مي رود. تحقيقات، امروزه بيانگر اين واقعيت است که بين نحوه مديريت منابع انساني و رسيدن به اهداف مهم سازمان رابطه نزديکي وجود دارد. اين واحد در راستاي تحقق اهداف دانشکده  اهم برنامه ريزي خود را بر منابع انساني (که رکن اساسي و اصلي سازمان است)،

اجراي صحيح بخشنامه ها، آئين نامه ها و ... در چهارچوب مقررات

و ضوابط قانونی انجام مي دهد. 

1- نظارت برانجام امورفنی وپشتیبانی .

2- تدوین برنامه عملیاتی سالیانه واحدهای تحت پوشش.

3- هماهنگی برای تهیه شاخصهای عملکردی دانشکده درهرسال.

4- تهیه لیست وبرآورد نیازهای کلیه واحدهاواعلام آن به حوزه معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه برای تامین وتخصیص اعتبارلازم.

5- نظارت برحسن اجرای بخشنامه ودستورالعمل ها.

6- شرکت فعال درجلسات وکمیته های دانشکده ودانشگاه .

7- تنظیم قراردادهابابخش های خصوصی.

8-صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
9-انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني.

10-تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق .

11-همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي.

12-نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه.
13-نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد.

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132191973
تلفن داخلی 218
فکس 01132195520
پست الکترونیکی kmall1345@gmail.com