بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سیدمحمود مهدی نیا

دکتر سیدمحمود مهدی نیا

نام ونام خانوادگی:    

   دکتر سید محمود مهدی نیا

 سمت:

   معاون آموزشي و پژوهشی دانشكده

تخصص:

 دکتری تخصصی (Ph.D) فناوری کنترل محیط زیست

 

مسئولیت های دانشگاهی

سوابق اجرایی:

-معاون آموزشی دانشکده بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) در سال 1376

- مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) از سال 1380 تا 1385 و از سال 1390 تا 1393

-معاون پژوهشی دانشکده بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی سمنان) از سال 1390 لغایت مهر ماه 1396

- معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی بابل) از اسفند سال 1396

شرح وظایف معاون  آموزشی
- تدوين اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي مقررات و مصوبات آموزش اداره كليه امور آموزش دانشكده
- انجام بررسيهاي لازم در زمينه تعيين باتوسعه برنامه هاي درسي و تطبيق برنامه ها با برنامه ها ي علمي كل كشور و همچنين برقراري ارتباط با ساير موسسات آموزشي در داخل كشور به منظور انجام مبادلات علمي  
- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت نحوه برگزاري امتحانات و پيشرفت امور آموزشي و نظارت بركار گروههاي آموزشي و حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف محول به آنها
 -  نظارت و كنترل در اجراي دقيق قوانين در بخشهاي آموزشي ،‌ پژوهشي و دانشجويي  
-  برنامه ريزي زمان و مكان انجام برنامه هاي آموزش مدون گروههاي مختلف آموزشي و ايجاد هماهنگي بين گروهها و آموزش كل و ساير دانشگاهها
- انجام جلسات شوراي آموزشي دانشكده و شركت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه
 - نظارت برنحوه انجام پروژه هاي دانشجويي
- نظارت بر عملكرد سمعي بصري و كتابخانه

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190103
تلفن داخلی 219
فکس 01132195520
پست الکترونیکی smmehdinia@yahoo.ca