فهرست

EDO

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 Education  Development  Office ) EDO)

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
ساختار EDO   دفتر توسعه آموزش زیر نظر معاونت آموزشی دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  EDC به منظورارتقاء کیفیت آموزش در دانشکده در سال 1368 تشکیل گردید و اعضای آن در حال حاضر عبارتند از :   
  آقای دکتر اصغر نیا   رئیس دانشکده پیرا پزشکی و عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط

خانم زهرا شاهنده مسئول دفترو عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

خانم ام لیلا  ربیعی عضو هیئت علمی گروههوشبری واتاق عمل

دکترنرگس کلانتری عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 آقای دکتر سید حسین موسوی عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی پرتوها


اهداف تشکیل  EDO
 هدف کلی ، ارتقاء کیفیت آموزش در رشته های مختلف گروه های آموزشی می باشد
اهداف اختصاصی عبارتند از:
1-بهبود برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف و در رشته های گوناگون دانشکده
2-تعیین نیازهی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده در جهت تامین هدف کلی ارتقاء کیفیت آموزش( اعم از دستگاهها، تجهیزات و لوازم ضروری و..)
3-بررسی کارگاههای آموزشی مورد نیاز اعضاءهیئت علمی جهت ارتقاء کیفیت آموزش (مانند کارگاه تدوین طرح درس و فنون تدریس، طراحی سوالات امتحانی و...)
4-  تشویق اعضاء هیئت علمی گروههای آموزش به انجام پژوهش در آموزش
 5- ارائه سوالات امتحانی استاندارد جهت ارزیابی دانشجویان، از طریق بررسی سوالات در گروه آموزشی مربوطه، پیش از برگزاری امتحان
 6- ایجاد ارتباط کارآمد با مرکز EDCدانشگاه
محور های کلی وظایف  EDO
1- تامین نیاز های اعضاء هیئت علمی در زمینه آموزشی از طریق جذب نظرات آنها و انعکاس به معاونت آموزش دانشکده   
2-تشویق و نظارت بر اجرای ارائه طرح درس در گروههای آموزشی
3-  تشویق و نظارت بر ارزیابی سوالات امتحانی توسط گروههای آموزشی قبل از برگزاری آزمونها
4- انعکاس نتایج ارزیابی سوالات امتحانی به مرکز EDC دانشگاه و بازخورد آنها پس از ارزیابی در مرکز EDC به گروههای آموزشی
5-  رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با شرکت دانشجویان در المپیاد های علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
6-رابط مرکز EDC با دانشجویان دانشکده در ارتباط با کمیته مشورتی دانشجویی EDC
 
فرایند های ارائه شده به ششمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 92-91

 نام فرایند
 صاحبان فرایند
 
 بررسی روند کیفیت پرسش های چند گزینه ای آزمون های کتبی دانشکده پیراپزشکی بابل در نیمسال اول 1385 تا 1390 بر حسب ساختار و محتوا(نوع تاکسونومی)
 عبدالايمان عموئي

(فرایند برتر)
 
 
بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
   
یوسف مرتضوی-

عبدالایمان عمویی

( نویسنده مسئول)-  
آسیه خلیل پورمرزونی
(فرایند برتر)
 تأثیر آموزش قرآن بر اخلاق عمومی و حرفه­ای دانشجویان رشته رادیولوژی
  غلامرضا عطایی و محبوبه خادم ابوالفضلی(فرایند برتر)
 
 
انتخاب واحد اینترنتی از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل (نیمسال دوم 91-90)
  هایده علاءالدوله ئی،محسن پور قاسم

 (فرایند برتر)
 
 
میزان استفاده از اینترنت به عنوان یک وسیله آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دکتر محسن پورقاسم، دکتر داریوش مسلمی، فائزه محمدی
 
 بهبود کیفیت تدریس اساتید دانشگاه توسط بازخورد اساتید مجرب
   
دکتر داریوش مسلمی، دکتر محسن پورقاسم
 
 
بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به­ یادگیری الکترونیکی
   
آسیه خلیل پور

مرزونی- نادعلی عرب فیروزجاه-
 یوسف مرتضوی


فرایند های ارائه شده به هفتمین جشنواره شهید مطهری توسط اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در سال 93-92

 
 نام فرایند
   
صاحبان فرایند
 
 تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر میزان یادگیری درس فیزیک برای دانشجویان رشته رادیولوژی   غلامرضا عطایی و فرشته عادل مشهدسری

(فرایند برتر)
 
 
ملاحظات اخلاق در آموزش بالینی  
   
ام لیلا  ربیعی