فهرست

طبق گزارش روابط عمومی  نشستی صمیمی  شورای صنفی دانشجویی دانشکده با حضور رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر اصغر نیا و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه آقای خباز نیا در روز دوشنبه مورخ 21 آبان 97 برگزار گردید