فهرست

کارگاه پیشگیری و مقابله با ایدز و هپاتیت با حضور ریاست و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 در دانشکده پیراپزشکی جهت ارتقاء آگاهی دانشجویان برگزار گردید